tháng 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2004 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2004

NL Mẹ Ðầy Ơn Phúc Thành Tâm   real audio
ĐC Xin Thiên Chúa Xót Thương Mi Trầm (Tv 66) real audio
DL Dâng Chúa Giáng Sinh     real audio
HL Ngợi Ca Tình Chúa Ân Ðức (Tv. 102)   real audio
KL Dâng Mẹ Hoài Ðức real audio

Lễ Hiển Linh
ngày 04/01/2004

NL Lễ Hiển Linh Phanxicô   real audio
ĐC Sự Công Chính 2 P. Mi Trầm real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến,
Vũ Đình Ân
  real audio
HL Hãy Hoan Ca Đỗ Vy Hạ   real audio
KL Loài Người Ơi Văn Hiếu   real audio

Lễ Khấn Lần Đầu & Trọn Đời
Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa
ngày 04/01/2004

NL Tiến Vào Thánh Cung Thế Thông, Đinh Diễn     real audio
ĐC Here I Am, Lord Dan Schutte,
Phan Hoàng (Is. 6)
    real audio
- Kinh Cầu Các Thánh Nguyễn Văn Hòa     real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến,
Vũ Đình Ân
  real audio
HL1 Niềm Tâm Sự 2 Đoàn Khôi     real audio
HL2 Niềm Xác Tín Của Con 1 Lm. Nguyễn Văn Tuyên     real audio
KL Khúc Ca Cảm Tạ Ludwig Van Beethoven, Hải Đăng     real audio

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
ngày 11/01/2004

"Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh ngàn đời trông đợi."

NL Chúa Chịu Phép Rửa P. Mi Trầm real audio
ĐC Nầy Chúa Chúc Phúc P. Mi Trầm (Tv. 28) real audio
DL Con Kính Dâng Lên Ngài     real audio
HL Có Đấng Đến Sau Tôi P. Mi Trầm   real audio
KL Lễ Hết Mi Trầm real audio

CN II TN C
ngày 18/01/2004

"Qua phép lạ tại Cana, ta hãy tin vào quyền năng của Chúa Giêsu."
 

NL Hát Lên Bài Ca Kim Long   real audio
ĐC Hãy Loan Truyền P. Mi Trầm (Tv. 95) real audio
DL Dâng Ngài Thy Yên   real audio
HL Gặp Gỡ Đức Kitô Tiến Lộc   real audio
KL Thần Khí Chúa Sai Tôi Kim Long   real audio

CN III TN C
ngày 25/01/2004

"Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng và thành lập dân mới."

NL Vui Xuân Trong Chúa     real audio
ĐC Lời Chúa 3 P. Mi Trầm (Tv. 18) real audio
DL Ngày Xuân Xin Dâng Phanxicô   real audio
HL Ngày Xuân Cầu Nguyện Hoài Đức   real audio
KL Trong An Bình Nguyễn Duy   real audio


HOME