tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2007 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2007

NL Mẹ Thiên Chúa     real audio
ĐC Xin Thiên Chúa Xót Thương Mi Trầm (Tv 66) real audio
DL Dâng Chúa     real audio
HL Cho Con Biết Yêu Thương     real audio
KL Dâng Mẹ Hoài Ðức real audio

Lễ Hiển Linh
ngày 07/01/2007

NL Lễ Hiển Linh Phanxicô   real audio
ĐC Sự Công Chính 2 Mi Trầm   real audio
DL Tâm Tình Hoà Bình 2 Mi Trầm   real audio
HL Ánh Sao Trời Đông Tri Văn Vinh     real audio
KL Chúng Ta Lên Đường Mi Trầm     real audio

CN 2 TN C
ngày 14/01/2007

"Qua phép lạ tại Cana, ta hãy tin vào quyền năng của Chúa Giêsu."

NL Ngợi Ca Nguyễn Duy   real audio
ĐC Hãy Loan Truyền Mi Trầm (Tv 95) real audio
DL Xin Dâng Cha Huy Hoàng   real audio
HL Chúa Trong Đời Con Thái Nguyên   real audio
KL Ra Về Anh Tuấn   real audio

CN 3 TN C
ngày 21/01/2007

"Chúa Giêsu đến đem Tin Mừng và thành lập dân mới."
 

NL Ca Lên Đi 4 Kim Long   real audio
ĐC Lời Chúa 3 Mi Trầm (TV 18) real audio
DL Con Dâng Nguyễn Văn Tuyên   real audio
HL Người Đã Cất Bước Trí Văn Vinh   real audio
KL Người Tông Đồ Mi Trầm real audio

CN 4 TN C
ngày 28/01/2007

"Vị ngôn sứ là nạn nhân giữa dân tộc mình."

NL Hát Lên Bài Ca Kim Long   real audio
ĐC Chứa Chan Lời Ca Martinô (TV 70) real audio
DL Nhạc Khúc Yêu Thương     real audio
HL Yêu Thương Cho Người Duy Thiên   real audio
KL Kìa Ai Vinh Hạnh real audio


HOME