tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  năm 2009 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 1)

 

Lễ Mẹ Thiên Chúa
ngày 01/01/2009

NL Sing of Mary     real audio
ÐC Psalm 67 Psalm 67 mp3 real audio
DL One Bread, One Body John Foley, S.J.   real audio
HL Linh Hồn Tôi 1 Kim Long   real audio
KL Dâng Mẹ Hoài Đức real audio

Lễ Hiển Linh
ngày 04/01/2009

NL We Three Kings     real audio
ÐC Psalm 72 Psalm 72 mp3 real audio
DL Lễ Vật Dâng Chúa Phạm Đức Huyến, Vũ Đ. Ân   real audio
HL Lễ Hiển Linh Phanxicô   real audio
KL Loài Người Ơi Văn Hiếu   real audio

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
ngày 11/01/2009


 

NL Chúa Chịu Phép Rửa Mi Trầm real audio
ÐC Psalm 148 Psalm 148 mp3 real audio
DL Có Gì Để Dâng Từ Duyên   real audio
HL I Have Loved You Michael Joncas   real audio
KL Lễ Hết Mi Trầm lost

CN 2 TN B
ngày 18/01/2009

"Hãy giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác."

NL Hãy Hát Lên Hoàng Khánh, Kim Long   real audio
ÐC Psalm 40 Psalm 40 mp3 real audio
DL Này Từng Giọt Rượu Kim Long   real audio
HL The Supper of the Lord Laurence Rosania   real audio
KL Trong An Bình Nguyễn Duy   real audio

Lễ Kính Thánh Phaolô, Tông Đồ
ngày 25/01/2009

"Hãy sám hối và từ bỏ."

NL New Life Rev. Carey Landry   real audio
ÐC Psalm 117 Psalm 117 mp3 real audio
DL Dâng Lên Chúa Phanxicô   real audio
HL Tiếng Gọi Tình Yêu P. Tâm   real audio
KL Tin Yêu Ca Nguyễn Thắng   real audio


HOME