tháng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 năm 2002 
 

                  c a    n g u y ệ n    t r o n g    t u ầ n (tháng 4)

 

CN II PS năm A
ngày 07/04/2002

"Ta vui mừng cảm tạ vì ta đã tin Chúa, dù mắt ta không trông thấy Ngài. (chuyện Tông Ðồ Tôma)

NL Chung Lời Cảm Tạ . . . .
ÐC Hãy Cảm Tạ Chúa (Tv 117) . . . .
HL Tôma, Hãy Tin . . . .
DL

Dâng Người

Phanxicô . . .
KL Không Thấy Mà Tin . . . .

CN III PS năm A
ngày 14/04/2002

"Tin mừng Chúa sống lại, củng cố lòng tin của các Tông Ðồ (đường về Emmau."

NL Lên Ðền Thánh Thành Tâm . . .
ÐC Chúa Sẽ Dạy Con (Tv 15) . . . .
DL Của Lễ Tưởng Niệm . . . .
HL Dẫn Con Từng Bước Nguyễn Duy . . .
KL Ðường Ði Có Chúa . . . .

CN IV PS năm A
ngày 21/04/2002
- Cầu cho ơn thiên triệu.

"Ðức Kitô là mục tử tốt lành.  Người đến để ta được sống dồi dào."

NL Chúa Là Mục Tử Nguyễn Duy Vi . . .
ÐC Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân . .
Al Alleluia . . .
DL Dâng 8 Phương Trần, Mỹ Huyền   .
HL Ðẹp Thay Mi Trầm . .
KL Chúa Chiên Lành Hoàng Khánh, Kim Long .

CN V PS năm A
ngày 28/04/2002

"Ðức Kitô là đường.  Người đưa ta tới sự sống đời đời.

 

NL Ðường Ði Có Chúa .  
ÐC Xin Chúa Tỏ Lòng Từ Bi Thánh Vịnh 32, 1-5.18-19 .  
DL Cuộc Ðời Hôm Nay . .  
HL Chúa Là Ðường P. Mi Trầm .  
KL Trong An Bình Nguyễn Duy .  
 


HOME